Afvalstoffen overzicht voor afvalverwerking de TAS

Afvalstoffenoverzicht TAS

02
AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
02 01 03Afval van plantaardige weefsels
02 01 04Kunststofafval (met uitzondering van verpakkingen)
02 01 07Afval van de bosbouw
02 01 99niet elders genoemd afval
02 02Afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong
02 02 03Materiaal dat ongeschikt is voor consumptie of verwerking
02 02 99niet elders genoemd afval
02 03Afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse
02 03 01Slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden
02 03 02Afval van conserveermiddelen
02 03 03Afval van oplosmiddelenextractie
02 03 04Materiaal dat ongeschikt is voor consumptie of verwerking
02 03 99niet elders genoemd afval
02 04Afval van de suikerverwerking
02 04 99niet elders genoemd afval
02 05Afval van de zuivelindustrie
02 05 01Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 05 99niet elders genoemd afval
02 06Afval van bakkerijen en van de banketbakkersindustrie
02 06 01 Materiaal dat ongeschikt is voor consumptie of verwerking
02 06 02Afval van conserveermiddelen
02 06 99niet elders genoemd afval
02 07Afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (met uitzondering van koffie, thee en cacao)
02 07 02Afval van de destillatie van alcoholische dranken
02 07 04Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

03
AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN, ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON

03 01 Afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01

Schors- en kurkafval

03 01 05

Niet onder 03 01 04 vallend(e) zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

03 01 99

niet elders genoemd afval

03 03 Afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton

03 03 01

Schors- en houtafval

03 03 05

Ontinktingsslib van papierrecycling

03 03 07Mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval
03 03 08Afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton
03 03 10Onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib

03 03 99

niet elders genoemd afval

04
AFVAL VAN DE LEER-, DE BONT- EN DE TEXTIELINDUSTRIE

04 02Afval van de textielindustrie
04 02 09Afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)
04 02 10Organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)
04 02 17Niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten
04 02 21Afval van onverwerkte textielvezels
04 02 22Afval van verwerkte textielvezels
04 02 99niet elders genoemd afval

05
AFVAL VAN OLIERAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL

05 01Afval van olieraffinage
05 01 17Bitumen

07
AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 02Afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels
07 02 13Kunststofafval
07 02 15Afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven
07 02 17Afval dat andere siliconen bevat dan die genoemd onder 07 02 16
07 02 99niet elders genoemd afval
07 06Afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten,
desinfecterende middelen en cosmetische producten
07 06 99niet elders genoemd afval

08
AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT

08 01Afval van BFLG en verwijdering van verf en lak
08 01 12Niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
08 01 14Niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak
08 01 16Niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat
08 01 18Niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering
08 01 99niet elders genoemd afval
08 03Afval van BFLG van drukinkt
08 03 13Niet onder 08 03 12 vallend inktafval
08 03 18Niet onder 08 03 17 vallend tonerafval
08 04Afval van BFLG van lijm en kit (met inbegrip van vochtwerende producten)
08 04 10Niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
08 04 12Niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit
08 04 99niet elders genoemd afval

09
AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE

09 01Afval van de fotografische industrie
09 01 07Fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten
09 01 08Fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen
09 01 99niet elders genoemd afval

10
AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 03Afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie
10 03 02Anodeafval
10 03 18Niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anode fabricage

12
AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 01Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
12 01 05Kunststofschaafsel en -krullen

15
VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)

15 01Verpakking (met inbegrip van gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)
15 01 01Papieren en kartonnen verpakking
15 01 02Kunststofverpakking
15 01 03Houten verpakking
15 01 05Composietverpakking
15 01 06Gemengde verpakking
15 01 09Textielen verpakking
15 02Absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal, en beschermende kleding
15 02 03Niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal, en beschermende kleding

16
NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

16 01Afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met in begrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)
16 01 03Afgedankte banden
16 01 19Kunststoffen
16 11Ovenpuin
16 11 02Niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen

17
BOUW- EN SLOOPAFVAL (MET INBEGRIP VAN AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 02Hout, glas en kunststof
17 02 01Hout
17 02 03Kunstsof
17 03Bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten
17 03 02Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
17 06Isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal
17 06 04Niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
17 09Overig bouw- en sloopafval
17 09 04Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouwen sloopafval

18
AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (MET UITZONDERING VAN KEUKEN- EN RESTAURANTAFVAL DAT NIET RECHTSTREEKS VAN DE GEZONDHEIDSZORG AFKOMSTIG IS)

18 01Afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens
18 01 01Scherpe voorwerpen (met uitzondering van 18 01 03)
18 01 04Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
18 01 07Niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën
18 01 09Niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen
18 02Afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren
18 02 01Scherpe voorwerpen (met uitzondering van 18 02 02)
18 02 03Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 02 08Niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen

19
AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFFSITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

19 02Afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (met inbegrip van verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)
19 02 10Niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval
19 02 99niet elders genoemd afval
19 03Gestabiliseerd/verhard afval (*)
19 03 07Niet onder 19 03 06 vallend verhard afval
*) Door stabilisatieprocessen veranderen de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het afval en wordt gevaarlijk afval in ongevaarlijk afval omgezet. Door verhardingsprocessen verandert onder invloed van additieven alleen de fysische toestand van het afval (bv. van vloeibaar in vast) zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen.
19 05Afval van de aërobe behandeling van vast afval
19 05 01Niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval
19 05 02Niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval
19 05 03Afgekeurde compost
19 05 99niet elders genoemd afval
19 08Niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering
19 08 01Roostergoed
19 08 05slib van de behandeling van stedeijk afvalwater
19 08 99niet elders genoemd afval
19 09Afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik
19 09 01Vast afval van primaire filtratie en roostergoed
19 09 04Afgewerkte actieve kool
19 09 05Verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen
19 09 99niet elders genoemd afval
19 12Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking
(bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)
19 12 01Papier en karton
19 12 04Kunststoffen en rubber
19 12 07Niet onder 19 12 06 vallend hout
19 12 08Textiel
19 12 10Brandbaar afval (RDF)
19 12 12Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (met inbegrip van mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking

 

 

20
STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORT GELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) MET INBEGRIP VAN GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 01Gescheiden ingezamelde fracties (met uitzondering van 15 01)
20 01 01Papier en karton
20 01 08Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
20 01 10Kleding
20 01 11Textiel
20 01 28Niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars
20 01 32Niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen
20 01 38Niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39Kunststoffen
20 02Tuin- en plantsoenafval (met inbegrip van afval van begraafplaatsen)
20 02 01Biologisch afbreekbaar afval
20 02 03Overig niet biologisch afbreekbaar afval
20 03Overig stedelijk afval
20 03 01Gemengd stedelijk afval
20 03 02Marktafval
20 03 03Veegvuil
20 03 06Afval van het reinigen van riolen
20 03 07Grofvuil
20 03 99niet elders genoemd stedelijk afval