Huishoudelijk reglement van de TA Salzbergen

(Status: Januari 2021)

1 Algemeen

1.1 De thermische afvalbehandelingsinstallatie Salzbergen – verder de TAS genoemd – is gevestigd in D-48499 Salzbergen, Neuenkirchenerstr. 8.

1.2 De TAS neemt afvalstoffen van publiekrechtelijke lichamen en (industriële) bedrijven aan, zulks met inachtneming van hun bestemming volgens het afvalstoffenrecht.

2 Gesteldheid van het afval

2.1 Geaccepteerd worden uitsluitend afvalstoffen die zijn opgenomen in het goedgekeurde afvalstoffenoverzicht en voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de TAS (zie afzonderlijke documenten). Afvalstoffen worden uitsluitend geaccepteerd indien niet hoeft te worden gevreesd dat zij bij aanlevering, opslag en/of verbranding schadelijke effecten zullen hebben op mensen en objecten.

2.2 Indien door de aanlevering van afvalstoffen die niet voldoen aan de voorschriften voor de TAS extra kosten ontstaan, bijv. in verband met de verwijdering van afval dat niet voldoet aan de specificaties of verontreiniging (evt. ook desinfectie), bluswerkzaamheden etc., worden deze extra kosten in rekening gebracht bij de leverancier.

3 Aanlevertijden en gedrag op het bedrijfsterrein

3.1 Voor het aanleveren van afvalstoffen gelden de volgende openingstijden: maandag – vrijdag 7.00 – 17.00 uur.

3.2 Daarnaast kunnen desgewenst na voorafgaand overleg tevens op andere tijden afvalstoffen worden aangeleverd. Informatie hierover wordt verstrekt door de afdeling Afvallogistiek.

3.3 Op het bedrijfsterrein gelden voor alle verkeersdeelnemers de voorschriften van het Duitse wegenverkeersreglement (StVO). Leveranciers en bezoekers zijn verplicht alle verkeers-, waarschuwings- en verbodsborden in acht te nemen.

3.4 Voor het transport van de afvalstoffen dient gebruik te worden gemaakt van geschikte voertuigen, die voldoen aan de voorschriften van het Duitse wegenverkeersreglement (StVO) alsmede de veiligheidsvoorschriften “Voertuigen” en “Afvoer van afval”. De voertuigen moeten met behulp van motorische en/of hydraulische aandrijvingen kunnen worden geleegd. Handmatige lediging van de voertuigen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

3.5 In de rangeer- en stortzone is extra voorzichtigheid geboden.

3.6 Indien voertuigen op het bedrijfsterrein van de TAS achteruitrijden, dient ervoor te worden gezorgd dat niemand hierdoor gevaar loopt. Daartoe dient bij vrachtwagens gebruik te worden gemaakt van geschikte spiegels of een achteruitrijcamera waarmee de chauffeur de gevaarlijke zone achter de vrachtwagen kan overzien. De chauffeur is verantwoordelijk voor de naleving van dit veiligheidsvoorschrift.

3.7 De verontreiniging die tijdens het lossen van de afvalstoffen ontstaat in de stortzone dient door de leverancier te worden verwijderd.

3.8 Alle voertuigen die afvalstoffen transporteren dienen op de bedrijfsweegschaal te worden gewogen. Bij het rijden op de weegschaal dienen de instructies van het personeel te worden opgevolgd, en dient de chauffeur zich te houden aan de geldende stoplichtregeling.

3.9 Onnodig verblijf op los- en laadplaatsen dient te worden voorkomen. De chauffeur van het transportvoertuig dient alles in het werk te stellen om ongevallen te voorkomen.

3.10 Het betreden van gebouwen en installaties buiten de aan- en afleverzone van de TAS is verboden. Met name het betreden van gevaarlijke zones zoals de locatie van de schaar voor grofvuil is ten strengste verboden.

3.11 Nadere details met betrekking tot de veiligheid in de buurt van installaties zijn vastgelegd in het bedrijfsreglement. Dit reglement wordt bij de poort aan iedere leverancier en bezoeker overhandigd en is als bijlage bij dit huishoudelijk reglement gevoegd. De instructies van het personeel van de TAS dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

4 Algemene voorwaarden voor de acceptatie van afvalstoffen

4.1 De exploitant is niet verplicht doorlopend afvalstoffen te accepteren, met name niet bij uitval of overbelasting van de installatie.

4.2 Iedere leverancier van afvalstoffen is verplicht te controleren of de aangevoerde afvalstoffen voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de TAS. Op verzoek van de TAS dient de leverancier informatie te verschaffen omtrent soort, gesteldheid en hoeveelheid van de aangeleverde afvalstoffen.

4.3 Het personeel van de TAS is bevoegd tot controle van de afvalstoffen. In voorkomende gevallen kunnen bepaalde afvalstoffen vervolgens geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van acceptatie.

4.4 Tot een gerechtvaardigde weigering van afvalstoffen, bijv. omdat zij niet voorkomen in het afvalstoffenoverzicht, blijft de TAS ook na het lossen bevoegd.

4.5 Door particulieren aangevoerde afvalstoffen worden niet geaccepteerd.

5 Eigendomsoverdracht

5.1 Op het tijdstip van lossen gaat de eigendom van de afvalstoffen over op de TAS.

5.2 De overgang van eigendom geldt niet voor stoffen die op grond van het afvalstoffenoverzicht van de TAS niet worden geaccepteerd voor verbranding of om een andere reden worden geweigerd.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Het betreden en het gebruik van de TAS vinden plaats op eigen risico. De TAS is niet aansprakelijk voor ongevallen van personen en/of met objecten of andere gebeurtenissen die schade tot gevolg hebben die plaatsvinden in de TAS.

6.2 Aansprakelijkheid van de TAS voor eenvoudige nalatigheid van haar personeel en/of hulpkrachten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Iedere leverancier garandeert dat de aangevoerde afvalstoffen voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de TAS. Iedere leverancier is in zoverre tevens aansprakelijk, ook indien geen sprake is van eigen schuld, voor schade die ontstaat door de aanlevering van afvalstoffen die zijn uitgesloten van aanlevering of die, zoals tijdens de opslag en/of verbranding blijkt, schadelijke effecten hebben voor personen of objecten. Voor het overige is iedere leverancier aansprakelijk voor de schade die door de leverancier wordt toegebracht aan personen alsmede objecten van de TAS en haar werknemers en hulpkrachten.

6.4 Niet gegarandeerd wordt dat de aangeleverde afval- en overige stoffen volledig worden verbrand. Voor mogelijk misbruik van de afvalstoffen voor of na eventuele onvolledige verbranding wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.5 De TAS is niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan door de weigering van afvalstoffen of het staken van de acceptatie wegens bedrijfsstoringen.

7 Weging

Het gewicht van de afvalstoffen wordt vastgesteld door de geijkte weegschaal van de TAS.

8 Slotbepaling

Bevoegde rechtbank is Lingen (Duitsland).

SRS EcoTherm GmbH

Dr. Wüllenweber (Directie)
E. Junker (Bedrijfsleiding)
M. Bünker (Hoofd afvalbeheer)